(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 20 października 2015

Licytacja nieruchomości 20 października 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 20 października 2015 r o godz. 13 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 104 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości: Jaszczew stanowiącej własność dłużnika: Krygowski Piotr mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr KS1K/00079039/9 .
Nieruchomość stanowi działka numer 357 o powierzchni 0,4976 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8.700,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:6.525,00 zł.
Rękojmia: 870,00 zł
Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

2,769 total views, 2 views today