(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 30 września 2015

Licytacja nieruchomości 30 września 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 30 września 2015 r o godz. 14 15 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 101 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości: ŁĘŻANY, przy ul. Ogrodowa15 B stanowiącej współwłasność dłużników: Kłosowicz Renata, Kłosowicz Bogusław mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00088215/3.
Nieruchomość stanowi działka numer 491/5 o pow. 0,1395 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej = 217,10 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 598 200,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 448 650,00 zł.
Rękojmia: 59 820,00 zł
Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

3,490 total views, 2 views today