(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 10 stycznia 2017r

Licytacja nieruchomości 10 stycznia 2017r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2017 r o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości: Iwonicz Zdrój,
stanowiących własność dłużników: Bączek Dawid, Bączek Ewa mającej urządzoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00114025/6.
W skład nieruchomości wchodzi prawo użytkowania wieczystego działki numer 1356 o powierzchni 0,0841 ha i prawo własności do budynków: warsztatowego o powierzchni użytkowej 73,02 m2, kancelarii o powierzchni użytkowej 30,25 m2 i magazynu oleju o powierzchni użytkowej 19,43 m2. Brak prawnego dojazdu. W terenie istnieje utwardzona betonowa droga, ale przebiega ona przez działki Lasów Państwowych i Uzdrowiska Iwonicz.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 45 300,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 33.975,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 4 530,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2017 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali 204 nr odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości: Przybówka, stanowiącej własność dłużników: Janas Agata, Janas Andrzej mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KW KS1K/00063697/4:
– o godz. 9 30 licytacja działki numer 326/1 o pow. 0,2400 ha zabudowana obiektem garażowo-gospodarczym o pow. użytk. = 25,46 m2 oraz altaną i tunelem ogrodniczym. Brak prawnego dojazdu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 17 500,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 11 666,67 zł.
– o godz. 10 00 licytacja działki numer 328 o pow. 0,2700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 63,26 m2 i obiektem gospodarczym o pow. użytk. = 114,00 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 137 800,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 91 866,67 zł.
– godz. 10 30 licytacja działki numer 405/1 o pow. 0,1300 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 400,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 933,33 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

5,126 total views, 2 views today