(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 28 kwietnia 2017 r

Licytacja nieruchomości 28 kwietnia 2017 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 309 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości: Miejsce Piastowe orzy ul. Dworskiej stanowiącej własność dłużnika: TIGER CYNK Sp. z o.o. w Krośnie mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00098531/7.
Nieruchomość stanowi działka numer 88/49 o powierzchni 1,0432 ha zabudowana obiektem hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 1086,50 m2 oraz budynkiem admistracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej 212,70 m2. Budynek jest nieukończony i jeszcze nie oddany do użytku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 515 360,00 zł (kwota brutto)
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 1 136 520,00 zł (kwota brutto)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 151 536,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

3,980 total views, 2 views today