(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 6 czerwca 2017r

Licytacja nieruchomości 6 czerwca 2017r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 104 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości Barwinek stanowiących własność dłużnika: Olbrycht Jakub:

o godzinie 12 30 licytacja działki numer 228 o powierzchni 3,1100 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7 .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 66 470,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 49 852 ,50 zł.
o godzinie 12 40 licytacja działki numer 298/1 o powierzchni 1,2900 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 28 570,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 21 427,50 zł.
o godzinie 12 50 licytacja działki numer 298/2 o powierzchni 1,2300 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 27 240,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 20 430,00 zł.
o godzinie 13 00 licytacja działki numer 300/1 o powierzchni 0,4200 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 9 300,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 6 975,00 zł.
o godzinie 13 10 licytacja działki numer 300/2 o powierzchni 1,9000 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39 130,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 29 347,50 zł.
o godzinie 13 20 licytacja działki numer 301/1 o powierzchni 0,4600 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10 190,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 7 642,50 zł.
o godzinie 13 30 licytacja działki numer 301/2 o powierzchni 0,1500 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 340,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 1 005,00 zł.
o godzinie 13 40 licytacja działki numer 311 o powierzchni 1,6700 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00019769/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20 400,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 15 300,00 zł.
o godzinie 13 50 licytacja działki numer 297 o powierzchni 3,9500 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00048428/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 62 940,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 47 205,00 zł.
o godzinie 14 00 licytacja działki numer 310/1 o powierzchni 1,6300 ha mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00020327/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 910,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 14 932,50 zł.
o godzinie 14 10 licytacja działki numer 315/5 o powierzchni 5,9900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 33 o powierzchni użytkowej 233,49 m2 oraz obiektami gospodarczo-inwentaskimi o łącznej powierzchni użytkowej 955,97 m2 mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00020327/7 .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 645 600,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 484 200,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

4,252 total views, 2 views today