(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 4 października 2017r

Licytacja nieruchomości 4 października 2017r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że
w dniu 4 października 2017 r. o godz 12 00 w sali nr 308 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w msc. Krosno ul. Tysiąclecia 28 stanowiącej własność dłużnika: CLASSIC 3+ sp. z o.o. mającej urządzone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00095375/4, KS1K/00094088/8, KS1K/00098265/1, KS1K/00044125/5.
Nieruchomość składa się z działki: nr 492/1 o pow. 0,0449 ha, nr 492/2 o pow. 0,1121 ha, nr 494/5 o pow. 0,0213 ha, nr 494/6 o pow. 0,2681 ha, nr 494/7 o pow. 0,0556 ha, nr 494/8 o pow. 0,0552 ha, nr 499/1 o pow. 0,0740 ha, nr 499/4 o pow. 0,0465 ha, nr 499/5 o pow. 0,0149 ha oraz nr 499/6 o pow. 0,1389 ha – o ogólnej powierzchni 0,8315 ha zabudowanych obiektem sklepowym i budynkiem warsztatowo-diagnostycznym.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 237 360,00 zł (kwota brutto).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2 158 240,00 zł (kwota brutto).
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 323 736,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie :nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 4 października 2017 r o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości: Krosno przy ul. Popiełuszki 107/9 stanowiącego własność dłużników: Klatka Krzysztof, Klatka Sławomir, Korzec Katarzyna mającego urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00095599/0 (lokalowa) wraz z udziałem 25/1000 cz. w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej numer 228/5 o powierzchni 499m2 i w częściach wspólnych budynku KS1K/00039354/1 (gruntowa).
Lokal położony jest na drugim piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 43,60 m2.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 106 500,00 zł zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 71 000,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 10.650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

 

 

3,879 total views, 3 views today