(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 21 luty 2018r

Licytacja nieruchomości 21 luty 2018r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc
w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2018 r o godz. 9 30 w Sądzie Rejonowym
w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 308 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości: Krosno, ul. Kolejowa 21/9 stanowiącej własność dłużnika: Bednarska Krystyna mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00084528/2 (lokalową) oraz udział 423/10000 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 602 o pow. 817 m2 i w częściach wspólnych budynku KS1K/00081859/0 (gruntowa).
Lokal położony jest w miejscowości Krosno, przy ul Kolejowa 21/9. Lokal ma pow. użytkową 43,40 m2
i położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 125 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 93 750,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc
w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2018 r o godz. 10 15 w Sądzie Rejonowym
w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 308 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość położonego w miejscowości: Krosno, ul. Popiełuszki 81/46 stanowiącego własność dłużników: Regina Socha, Grzegorz Bieniasz.
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Krośnie o numerze KW KS1K/00098329/8 (lokalową) oraz udział 21/1000 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką numer 229/2 o pow. 0,0745 ha i w częściach wspólnych budynku KS1K/00085039/4 (gruntowa).
Lokal ma powierzchnię 59,50 m2 i położony jest na czwartym piętrze i składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Posiada przynależną piwnice.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 129 600,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 97 200,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 960,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

7,547 total views, 4 views today