(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 5 czerwca 2018r

Licytacja nieruchomości 5 czerwca 2018r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2018 r o godz. 13 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 104 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości: Bóbrka, stanowiącej własność dłużnika: Oberc Ryszard mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00112335/8.
Nieruchomość stanowi działka gruntowa numer 119/5 o powierzchni 0,1400 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym numer 77 o powierzchni użytkowej mieszkalnej 65,68 m2 z częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 24,93 m2. Budynek nie jest zamieszkały, jest on w trakcie remontu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 52 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39 000,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 7 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

1,874 total views, 2 views today