(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 21 czerwca 2018 r

Licytacja nieruchomości 21 czerwca 2018 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc
w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2018 r o godz. 10 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości: Rymanów przy ul. Bieleckiego 2/2.
Lokal stanowi własność dłużnika: Grzegorza Godzisza i ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00082839/1 (lokalową) wraz z udziałem 1361/10000 cz. w gruncie oznaczonym działką nr 1464/1 o pow. 567 m2 i w częściach wspólnych budynku numer KW KS1K/00081466/8 (gruntowa).
Lokal ma powierzchnie 58,12 m2 i położony jest na niskim parterze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Lokal oszacowana jest na kwotę: 68 800,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 51 600,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 880,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,373 total views, 2 views today