(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 20 czerwca 2018r

Licytacja nieruchomości 20 czerwca 2018r

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 12 15 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno, przy ul. Baczyńskiego 16 a stanowiącej własność dłużnika: Prajzner Grzegorz, Prajzner Angelina mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00075107/9.
Nieruchomość stanowi działka nr 520 o pow. 922 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uzytk. 150,13 m2 wraz z garażem. Budynek jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 412 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 309 000,00zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 30 900,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

 

 

3,111 total views, 2 views today