(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 28 września 2018r

Licytacja nieruchomości 28 września 2018r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, że w dniu 28 września 2018 r o godz. 13 15 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 309 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno, ul. Wisze 20a mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00061181/0 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi: działka numer 1575/2 i nr 1576/3 o łącznej powierzchni 0,3094 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 141,50 m2 i garażem o pow. 21,90 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 263 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 197 250,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 26 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,816 total views, 2 views today