(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 30 października 2018 r

Licytacja nieruchomości 30 października 2018 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w 30 października 2018 roku o godz. 9 20 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 309 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno stanowiącej własność dłużnika: Barnat Bartłomiej oraz Barnat Iwona mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00072299/0 oraz udział 1/2 cz. nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużnika Barnat Bartłomiej mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00081319/3.
Nieruchomość stanowią niezabudowane działki numer 997/2 o powierzchni 0,1837 ha oraz udział 1/2 cz. działce numer 997/3 o powierzchni 0,0123 ha. W planie zagospodarowania tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak prawnej drogi dojazdowej.
Nieruchomość oszacowane jest łącznie na kwotę 69 700,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 52 275,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 970,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

1,599 total views, 2 views today