(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 6 listopada 2018 r

Licytacja nieruchomości 6 listopada 2018 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2018 r o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Leśniówka stanowiącej własność dłużnika: Gierlicka Marta mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00097416/8.
Nieruchomość stanowi działka numer 128/4 o pow. 0,1500 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej mieszkalnej 154,10 m2 oraz kurnikiem o pow. użytkowej 12 m2. Budynek jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 203 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 152 250,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 20 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

1,167 total views, 2 views today