(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 22 listopad 2018 r

Licytacja nieruchomości 22 listopad 2018 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2018 roku godz. 9 45 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 309 odbędzie się:
D R U G A     L I C Y T A C J A
udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości: Chorkówka stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o pow. 80,17 m2 mającego urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00088056/0 wraz z ze związanym z własnością lokalu udziałem 5000/10000 części w prawie własności działki numer 206/4 o powierzchni 0,1600 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00088054/6 oraz w częściach wspólnych budynku nr 184 i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Udział oszacowany jest na kwotę 65 551,00 zł.
Kwota wywołania wynosi kwotę 43 700,67 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

1,939 total views, 2 views today