(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 29 listopada 2018r

Licytacja nieruchomości 29 listopada 2018r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2018 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości: Lubatowa, stanowiących własność dłużnika: Zima Piotr mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00098722/3 oraz udział 1/3 części nr KS1K/00098723/0 (działka numer 5332/6):
– o godz. 10 00 licytacja działki numer 5325 o pow. 0,1909 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 137,50 m2 oraz atlaną i obiektami gospodarczymi o pow. użytk. 161,70 m2. Budynek jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 237 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę:177 900,00 zł.
– o godz 10 15 licytacja działki nr 5332/5 o pow. 0,1905 ha wraz z udziałem 1/3 cz. działki numer 5332/6 o pow. 0,0173 ha. Działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną.
Nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę 18 340,00 zł Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 13 755,00 zł.
– o godz. 10 30 licytacja działki numer 5345/2 o pow. 0,4324 ha. Działka położona w terenach rolnych z możliwością zalesienia.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 5 700,00 zł.
– o godz. 10 45 licytacja działki numer 5655 o pow. 0,1052 ha. Działka położona w terenach rolnych z możliwością zalesienia. Brak prawnego dojazdu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 900,00 zł.
– o godz 11 00 licytacja działki numer 4495 o pow. 0,2966 ha. Działka położona w terenach rolnych z możliwością zalesienia. Brak prawnego dojazdu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 3 225,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.
Jednocześnie zawiadamiam, że nabywcą nieruchomości o pow. powyżej 0,30 ha może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami) wyłącznie rolnik indywidualny lub osoba, która uzyska zgodę Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaną w trybie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami).

2,635 total views, 3 views today