(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 13 grudnia 2018

Licytacja nieruchomości 13 grudnia 2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w 13 grudnia 2018 roku o godz. 9 30 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości: Krosno stanowiącej własność dłużnika: Barnat Bartłomiej oraz Barnat Iwona mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00072299/0 oraz udział 1/2 cz. nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużnika Barnat Bartłomiej mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00081319/3.
Nieruchomość stanowią niezabudowane działki numer 997/2 o powierzchni 0,1837 ha oraz udział 1/2 cz. działce numer 997/3 o powierzchni 0,0123 ha. W planie zagospodarowania tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak prawnej drogi dojazdowej.
Nieruchomość oszacowane jest łącznie na kwotę 69 700,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 46 466,67 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 970,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

3,420 total views, 2 views today