(0-13) 43-249-47

Licytacja ruchomości 11 grudnia 2018 roku

Licytacja ruchomości 11 grudnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala Kancelaria Komornicza mający kancelarię w  Krośnie przy ul. Grodzkiej 26 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 10 00 w msc. Krosno ul. Tysiąclecia 28 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości n/w :
1. Oczyszczalnia ścieków KARCHER model: HDR777 rok produ. 2001
kwota oszacowania 11 562,00 zł (kwota brutto)
kwota wywołania 8 671,50 zł (kwota brutto)
2. Urządzenie do geometrii kół FFB seria GTR.700W wersja oprogramowania A1.10
rok produ. 2005
kwota oszacowania 7 134,00 zł (kwota brutto)
kwota wywołania 5 350,50 zł (kwota brutto)
3. Agregat sprężarkowy AIRPOL typ: A7 nr fabryczny 443 rok produ. 2002
kwota oszacowania 3 198,00 zł (kwota brutto)
kwota wywołania 2 398,50 zł (kwota brutto)
4. Wiertarka kolumnowa typ: B1316B producent PROMA CZ numer kat: 25401303
rok produ.2002
kwota oszacowania 332,10 zł (kwota brutto)
kwota wywołania 249,08 zł (kwota brutto)
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc.
Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47).

1,816 total views, 2 views today