(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 3 kwietnia 2019 roku

Licytacja nieruchomości 3 kwietnia 2019 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc
w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204 o godz. 9 00 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości:  Krosno przy ul. Szuby 2 stanowiących współwłasność dłużników:  Waheed Michał, Waheed Mateusz.
Nieruchomość stanowi działka numer 372/21 o powierzchni 0,2458 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 225,11 m2,  udział 1/2 cz.  działki numer 372/4 o powierzchni 0,0028 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/18 o powierzchni 0,0743 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00110347/1; udział 1/2 cz. działki numer 372/14 o powierzchni 0,0064 ha, udział 1/2 cz. działki numer 372/12 o powierzchni 0,0022 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00038989/4 oraz udział 1/2 cz. działki numer 373/2 o powierzchni 0,0160 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KS1K/00006114/7.
Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 550 150,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 366 766,67 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie :nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,893 total views, 2 views today