(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 3 kwietnia 2019 r.

Licytacja nieruchomości 3 kwietnia 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2019 roku o godz. 9 30 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość numer 45  o pow. 44,58 m2 zlokalizowanego w Krośnie
i w budynku przy ul. Krakowskiej 41 mającego założoną księgę wieczystą numer KS1K/00104416/1 (lokalową) wraz z udziałem 4458/309640 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 3169/3 o pow. 3481 m2 i w częściach wspólnych budynku mającej założoną księgę wieczystą numer KS1K/00104416/1 (gruntowa).
Lokal stanowi własność dłużnika: Marty  Parylak i położony jest na 4 piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal jest zamieszkały.
Lokal oszacowany jest na kwotę: 112 200,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 84 150,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11 220,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

3,098 total views, 2 views today