(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 14 maja 2019r

Licytacja nieruchomości 14 maja 2019r

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz 9 00 w sali nr 204 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w msc. Krosno ul. Tysiąclecia 28 stanowiącej własność dłużnika: CLASSIC 3+ sp. z o.o. mającej urządzone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00095375/4, KS1K/00094088/8, KS1K/00098265/1, KS1K/00044125/5.Nieruchomość składa się z działki: nr 492/1 o pow. 0,0449 ha, nr 492/2 o pow. 0,1121 ha, nr 494/5 o pow. 0,0213 ha, nr 494/6 o pow. 0,2681 ha, nr 494/7 o pow. 0,0556 ha, nr 494/8 o pow. 0,0552 ha, nr 499/1 o pow. 0,0740 ha, nr 499/4 o pow. 0,0465 ha, nr 499/5 o pow. 0,0149 ha oraz nr 499/6 o pow. 0,1389 ha – o ogólnej powierzchni 0,8315 ha zabudowanych obiektem sklepowym i budynkiem warsztatowo-diagnostycznym.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 097 150,00 zł (kwota brutto).Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi  1 572 862,50 zł (kwota brutto).Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 209 715,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie :nr  82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego  w tych też dniach  znajdują się  do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Krośnie.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej  na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

3,380 total views, 2 views today