(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 14 maja 2019r

Licytacja nieruchomości 14 maja 2019r

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 12 40 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 309 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości:  Łeżany, stanowiącej współwłasność dłużników:  Kłosowicz Bogusław, Kłosowicz Renata  mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00088215/3.Nieruchomość stanowi działka numer 491/5 o pow. 0,1395 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej = 217,10 m2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 522 800,00  zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 392 100,00 zł.Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego  w tych też dniach  znajdują się  do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Krośnie.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej  na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

4,143 total views, 2 views today