(0-13) 43-249-47

Licytacja ruchomości 30 maja 2019 roku

Licytacja ruchomości 30 maja 2019 roku

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala Kancelaria Komornicza mający kancelarię w  Krośnie  przy ul. Grodzka 26 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 10 00 w msc. Zręcin ul. Karpacka odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:
1. Ładowarka kołowa z napędem KALMAR kwota oszacowania:    2 300,00 złkwota wywołania:       1 7250,00 zł
2. Linia produkcyjna PELLETON w skład której wchodzi:- zespół wstępnego rozdrabniania- podajnik buforowy z granulatorami wstępnymi sztuk 2- podajniki skośne sztuk 2- szafa sterownicza- mieszalnik z granulatorami końcowymi sztuk 2- podajniki skośne (chłodnice) sztuk 2
kwota oszacowania: 286 590,00 zł     (kwota brutto)kwota wywołania:   214 942,50 zł (kwota brutto)
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47).

3,456 total views, 2 views today