(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 27 września 2019r

Licytacja nieruchomości 27 września 2019r

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 27 września 2019 r o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 309 odbędzie się:
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
lokalu niemieszkalnego numer 11 położonego  w miejscowości:  Iwonicz Zdrój, przy ul.Braci Kazurów 15 stanowiącego własność dłużnika:  Nowotarski Mariusz mającego urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00118510/1 wraz z udziałem 510/6735 cz. w gruncie oznaczonym działką numer 1403 o pow. 833 m2 i w częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość stanowi lokal o pow. 46,70 m2 i położony jest na 2 pietrze, składający się z: kuchni z pokojem, pokoju, łazienki, i przedpokoju. Lokal jest zamieszkały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 58 600,00 zł (z uwzględnieniem służebności osobistej).Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:  43 950,00 zł.Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego  w tych też dniach  znajdują się  do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Krośnie.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej  na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie  Natalia Kubala

2,741 total views, 2 views today