(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 7 listopada 2019 roku

Licytacja nieruchomości 7 listopada 2019 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala w postępowaniu po zmarłym Edward Nycz na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Krosnie z dnia 1.10.2015 roku sygn. akt I Ns 133/10 zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości Iwonicz:
o godz. 9 30 licytacja działki numer 4413 o powierzchni 0,1500 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym położonym przy ul. Zadwór 156  mającym urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr KS1K/00039980/8.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:86 200,00  zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 57 466,67 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie: nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

1,696 total views, 2 views today