(0-13) 43-249-47

D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości 7 listopada 2019 roku

D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości 7 listopada 2019 roku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2019 roku o godz. 9 45 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości:  Łeżany, stanowiącej współwłasność dłużników:  Kłosowicz Bogusław, Kłosowicz Renata  mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00088215/3.Nieruchomość stanowi działka numer 491/5 o pow. 0,1395 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej = 217,10 m2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 522 800,00  zł (z uwzględnieniem służebności osobistej).Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 348 533,33 zł.Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,136 total views, 2 views today