(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 27 stycznia 2020 roku

Licytacja nieruchomości 27 stycznia 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala w postępowaniu po zmarłych Józefie Drozd i Czesławie Drozd na podstawie art. 953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2020 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr  304 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości:  Sieniawa oraz w miejscowość Zawoje
o godz. 10 00 licytacja działki numer 214 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 1,74 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 64 902,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 48 676,50  zł.
o godz. 10 15 licytacja działki numer 261 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,37 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 13 801,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 10 350,75  zł.
o godz. 10 30 licytacja działki numer 802/1 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,36 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i drewnianym. Budynki nie są zamieszkałe.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 271 458,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 203 593,50  zł.
o godz. 10 45 licytacja działki numer 802/2 położonej w msc. Sieniawa o powierzchni 0,02 ha mającej urządzoną KW KS1K/00050998/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10 078,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 7 558,50  zł.
o godz. 11 00 licytacja działki numer 15/5 położonej w msc. Zawoje o powierzchni 2,77 ha powstałej z pgr 2904/14, objętej Zbiorem Dokumentów numer  9053.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90 305,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji kwotę: 67 728,75 zł.

Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego  w tych też dniach  znajdują się  do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Krośnie.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

6,050 total views, 2 views today