(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 8 kwietnia 2020 roku

Licytacja nieruchomości 8 kwietnia 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204  odbędzie się:
P I E R W S  Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości:  Wietrzno,  stanowiących własność dłużnika:  Tomoń Marta  mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00109059/5.
– o godz. 9 00 licytacja działki numer 747 o pow. 0,3700 ha w planie zagospodarowania : ZE o zapisie: tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych. Wartość wraz z drzewostanem.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 300,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 8 475,00 zł.
– o godz. 9 20 licytacja działki numer 987 o pow. 0,5000 ha w planie zagospodarowania R/ZL-1 o zapisie tereny rolne z możliwością zalesienia.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 100,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 4 575,00 zł
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

3,027 total views, 2 views today