(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 24.11.2020 r

Licytacja nieruchomości 24.11.2020 r

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 11 20 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości:  Krosno, mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00047283/1.Nieruchomość stanowi działka numer 627 o pow. 0,5429 ha. Według planu zagospodarowania przestrzennego z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy produkcyjnej i magazynowej. Nieruchomość ma ustanowioną służebność drogową.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140 400,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 105 300,00 zł.Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,960 total views, 2 views today