(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 17 marca 2021r.

Licytacja nieruchomości 17 marca 2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 17 marca 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 204  odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonych w miejscowości:  Wietrzno,  stanowiących własność dłużnika:  Tomoń Marta  mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00109059/5.
– o godz. 10 30 licytacja działki numer 747 o pow. 0,3700 ha w planie zagospodarowania : ZE o zapisie: tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych. Wartość wraz z drzewostanem.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 300,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 7 533,33 zł.
– o godz.11 00 licytacja działki numer 987 o pow. 0,5000 ha w planie zagospodarowania R/ZL-1 o zapisie tereny rolne z możliwością zalesienia.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 100,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 4 066,67 zł
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,874 total views, 2 views today