(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 23.02.2021 roku

Licytacja nieruchomości 23.02.2021 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2021 r o godz. 9 00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 309 odbędzie się:
                                                   P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości:  Faliszówka,  stanowiącej własność dłużnika:  Barzyk Halina mającej urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00085552/6.Nieruchomość stanowi działka numer 719/7 o pow. 0,2732 ha, w studium ok. 20% ,,MU” -tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ok 80 % ,,RP” tereny rolne.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  25 100,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  kwotę: 18 825,00 zł.Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

2,821 total views, 2 views today