(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 9.02.2021 roku

Licytacja nieruchomości 9.02.2021 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2021 roku  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 104 odbędzie się:
D R U G  A   L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości:  Klimkówka stanowiących własność dłużnika:  Antonik Paweł Marek  mających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie nr KS1K/00118318/5.
– o godz. 13 00 licytacja działki numer 3431 o pow. 1,6800 ha w studium tereny rolne. Brak prawnego dojazdu.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 25 800,00 zł.Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi kwotę: 17 200,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.

4,400 total views, 2 views today