(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 10.05.2021 r

Licytacja nieruchomości 10.05.2021 r

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953kpc zawiadamia, że w dniu 10-05-2021r o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy
ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 104 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości:  Krosno, ul. Oficerska 3/12
stanowiącej własność dłużnika:  Kamil Stanula  
mającej urządzoną księgę wieczystą nr  KS1K/00069480/2 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi: Lokal mieszkalny, położony na parterze, o powierzchni użytkowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi 21,58 m2. Lokal jest zamieszkały. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 75 300,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 56 475,00 zł.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie :nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego  w tych też dniach  znajdują się  do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej  na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Natalia Kubala

1,652 total views, 2 views today