(0-13) 43-249-47

Licytacja nieruchomości 12 maja 2021 r.

Licytacja nieruchomości 12 maja 2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie   Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc zawiadamia, że w dniu 12 maja 2021 r od godz. 9:00 do godz. 11 45 w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 204  odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości:  Łęki Dukielskie, stanowiącej własność dłużnika:  Krystyna Kołacz, mającej urządzoną księgę wieczystą nr  KS1K/00032726/1 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
W skład nieruchomości wchodzą poniższe działki, które będą licytowane w następującym porządku:

– o godz. 9:00  licytacja działki nr 150 o pow. 0,6100 ha, w planie zagospodarowania: 1ZL- las.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 17 920,00 zł. Cena wywołania: 13 440,00 zł.

– o godz. 09:15 licytacja działki nr 343 o pow. 0,2900 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia, Działka oszacowana jest na kwotę: 3 770,00 zł. Cena wywołania: 2 827,50 zł.

– o godz. 09:30 licytacja działki nr 347 o pow. 0,0600 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia, Działka oszacowana jest na kwotę: 780,00 zł. Cena wywołania: 585,00 zł.

– o godz. 09:45 licytacja działki nr 370 o pow. 0,2200 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia, brak prawnej drogi dojazdowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 4 030,00 zł. Cena wywołania: 3 022,50 zł.

– o godz. 10:00 licytacja działki nr 372 o pow. 0,1300 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia, brak prawnej drogi dojazdowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 2 370,00 zł. Cena wywołania: 1 777,50 zł.

– o godz. 10:15 licytacja działki nr 373 o pow. 0,0800 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia, brak prawnej drogi dojazdowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 1 460,00 zł. Cena wywołania: 1 095,00 zł.

– o godz. 10:30 licytacja działki nr 500 o pow. 0,0300 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia. Działka oszacowana jest na kwotę: 550,00 zł. Cena wywołania: 412,50 zł.

– o godz. 10:45 licytacja działki nr 504 o pow. 0,1500 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia. Działka oszacowana jest na kwotę: 2 750,00 zł. Cena wywołania: 2 062,50 zł.

– o godz. 11:00 licytacja działki nr 875 o pow. 0,1600 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia, brak prawnej drogi dojazdowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 1 980,00 zł. Cena wywołania: 1 485,00 zł.

– o godz. 11:15 licytacja działki nr 876 o pow. 0,1300 ha, w planie zagospodarowania: R/ZL-1 – tereny rolne z możliwością zalesienia, brak prawnej drogi dojazdowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 1 610,00 zł. Cena wywołania: 1 207,50 zł.

– o godz. 11:30 licytacja działki nr 2591 o pow. 0,0100 ha, w planie zagospodarowania: tereny zabudowy zagrodowej, brak prawnej drogi dojazdowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 300,00 zł. Cena wywołania: 225,00 zł.

– o godz. 11:45 licytacja działki nr 2594 o pow. 0,1000 ha, w planie zagospodarowania: tereny zabudowy zagrodowej, brak prawnej drogi dojazdowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 7 500,00 zł. Cena wywołania: 5 625,00 zł.

Ceny wywołania w powyższej licytacji wynoszą trzy czwarte wartości oszacowania.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania konkretnej działki najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie:nr 82102043910000660201297886 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego  w tych też dniach  znajdują się  do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Krośnie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.

Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie 
Natalia Kubala

3,325 total views, 3 views today